Apie projektą

Daugiau informacijos apie projektą

Europos Sąjungos lygmeniu buvo ne vieną kartą pabrėžta, kad mažos ir vidutinės įmonės yra viena svarbiausių šiuolaikinės ekonomikos varomųjų jėgų. Taip yra dėl jų indėlio į technologijų tobulinimą, produktų ir paslaugų inovacijas, darbo vietų kūrimą, eksporto skatinimą ir pan. Viešai skelbiami statistiniai duomenys taip pat patvirtina šią išvadą. 2016 m. mažos ir vidutinės įmonės sukūrė maždaug 68 proc. visų darbo vietų ne finansų sektoriuje ir 58,1 proc. visos pridėtinės vertės, kurią generuoja įmonės Europos Sąjungoje.

Vis dėlto dėl didelės nekvalifikuotos darbo jėgos dalies ir greitai besikeičiančios darbo rinkos kyla vis didesnis poreikis užtikrinti tinkamą profesinį švietimą ir mokymą. Mokymą reikia reformuoti siekiant užtikrinti, kad jis patenkintų besivystančią Europos rinką, o žmonės įgytų reikiamų įgūdžių ir būtų mokomi efektyviausiais ir tinkamiausiais metodais. Tokiu būdu sustiprėtų sąsaja tarp darbo rinkos ir švietimo sferų.

Įgyvendinant projektą ME2ME siekiama atsižvelgti į šiuos aspektus ir pasinaudoti skaitmeninės eros teikiamomis inovatyvaus mokymosi turinio kūrimo galimybėmis. Mikro įmonių savininkai yra ta grupė žmonių, kuri pasižymi laiko trūkumu ir mažu aktyvumu papildomuose mokymuose, kas, visai tikėtina, ir yra mažų įmonių patiriamų nesėkmių priežastis. Įgyvendinant projektą ME2ME bus siekiama sumažinti atotrūkį tarp įmonių savininkų ir švietimo paslaugų teikėjų suartinant juos virtualių tinklų pagalba.

Pagrindiniai projekto tikslai yra:

Projekto partneriai skirs dėmesį tam, kad būtų užtikrinta patogi prieiga prie medžiagos remiantis nedideliam mokymosi formatui skirtais ir skaitmeninėje platformoje plačiai prieinamais išteklių. Projektas padės pereiti nuo tradiciškai kuriamo ir teikiamo švietimo prie mokymo kursų, paremtų socialinių tinklų galimybėmis ir lengvai pritaikomų prie naudotojų poreikių ar galimybių.

Projekto partneriai:

Projektas ME2ME įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn.