Projekt

ME2ME – Partnerstwo Rozwoju Edukacyjnego Mikroprzedsiębiorstw

Na poziomie Unii Europejskiej niejednokrotnie podkreślano rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jako jednego z kluczowych „czynników napędowych” współczesnych gospodarek. Związane jest to z jego wkładem w rozwój technologiczny, wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych, generowanie zatrudnienia, promowanie eksportu i in. Wyniki potwierdzają takie wnioski. W 2016 roku, sektor MŚP zapewniał wciąż około 86% wszystkich miejsc pracy w pozafinansowym sektorze gospodarki i przyczynił się do powstania 58, 1% całkowitej wartości dodanej biznesu w Unii Europejskiej. 

Jednocześnie ze względu na olbrzymią liczbę niewykwalifikowanej siły roboczej i szybkość zmian na rynku pracy potrzeba odpowiedniego kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) jest większa niż kiedykolwiek. Szkolenia VET powinny ulec przekształceniu, aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby ewoluującego rynku europejskiego, gwarantować wyposażenie pracowników w odpowiednie umiejętności oraz uczyć w możliwie najefektywniejszy i najwygodniejszy sposób. Powinny bardziej efektywnie łączyć ze sobą świat pracy i nauki.

Celem projektu ME2ME jest odniesienie się do powyższych wniosków wykorzystując możliwości rozwoju nowatorskich treści nauczania, oferowane przez erę cyfryzacji. Właściciele mikro przedsiębiorstw to grupa charakteryzująca się brakiem czasu oraz niskim stopniem korzystania z dodatkowych szkoleń. Może się to przyczyniać do ostatecznego niepowodzenia wielu małych biznesów. Program ME2ME ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy właścicielami mikro przedsiębiorstw, a dostawcami usług szkoleniowych i edukacyjnych, poprzez zbliżenie ich do siebie za pośrednictwem sieci internetowej. 

Główne cele projektu to:

Uwaga konsorcjum zostanie skierowana na zapewnienie wygodnego dostępu do treści, dzięki planowanym materiałom szkoleniowym małych formatów, powszechnie dostępnym za pośrednictwem platformy cyfrowej. Projekt będzie wspierał przejście od procesu przekazywania wiedzy w sposób tradycyjny do kursów szkoleniowych opartych na możliwościach płynących z mediów społecznościowych, dających dużą dowolność dostosowania do indywidualnych potrzeb lub dostępności odbiorców. 

W skład konsorcjum projektu wchodzi 9 partnerów:

Projekt ME2ME realizowany jest od września 2017 do sierpnia 2019 roku.